வீட்டில் உக்கிர சாமிப்படங்களை வைக்கலாமா?

வீட்டில் உக்கிர சாமிப்படங்களை வைக்கலாமா? வீட்டிற்குள் தெய்வ சக்தி நுழையவேண்டும் அது என்றென்றும் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க‍ வேண்டும் என்று முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர்.
Continue reading »